Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Poniedziałek-Piątek 8.00 - 16.00 Kontakt: 502787505 [email protected]
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

    REGULAMIN portalu zakupowego B2B www.iamed.pl

Słowniczek:

Cennik – aktualny wykaz cen Towarów Dystrybutora Partner – będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego użytkownik Serwisu Partnera, który ukończył rejestrację w Serwisie Partnera i posiada aktywne Konto Partnera Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Konto Partnera - indywidualne konto utworzone w wyniku rejestracji konta w Serwisie Partnera; Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dystrybutora Serwis Partnera – serwis znajdujący się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego Partner może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dystrybutora określonych w niniejszym Regulaminie

Strona Internetowa – www.iamed.pl

Towar – przedmiot lub przedmioty prezentowane na stronie www.iamed.pl oferowane do sprzedaży przez Dystrybutora

Zamówienie – oświadczenie woli Partnera, dokonane przez Stronę Internetową, określające w szczególności rodzaj i liczbę wybranego Towaru.

Dystrybutor – IAMED z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ulicy Śliwkowej 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP:8862499355, REGON:367229066.

Dystrybutor - jest oficjalnym dystrybutorem na terenie Polski Towarów znaczących producentów światowych, zwanych dalej „marką”, takich jak m.in.: Medela, Bocianek, Candide, Bibi, Tineo, DE, Potette Plus, PURA, B. BOX. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy użyciu Strony Internetowej lub Serwisu Partnera, a w szczególności: Dystrybutora;

- wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Partnera, - zakaz dostarczania przez Partnerów treści o charakterze bezprawnym; - warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży oraz składania Zamówień - tryb postępowania reklamacyjnego - zasady płatności oraz dostarczania i odbierania Towaru.

2. W stosunkach między Dystrybutorem i Partnerem nie stosuje się paragrafów 1-3 Art. 661 Kodeksu Cywilnego. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem przez Partnera postanowień zdania poprzedzającego.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dystrybutora

1. Na Stronie Internetowej lub przy użyciu Serwisu Partnera Dystrybutor: zamieszcza formularz rejestracyjny, oraz adres ftp, lub katalog Dropbox.

2. Rejestracja w Serwisie Partnera oraz utworzenie Konta Partnera umożliwia Partnerowi: wgląd do historii Zamówień i danych w Konta Partnera;

3. Rejestracja w Serwisie Partnera, składanie Zamówień oraz podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem z Serwisu Partnera lub świadczeniem usług przez Dystrybutora odbywa się są poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy elektronicznych w Serwisie Partnera, w drodze wymiany wiadomości e-mail lub w inny sposób określony niniejszym Regulaminem.

4. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za politykę handlową Partnera. Partner sam ustala i kształtuje ceny Towarów zakupionych u Dystrybutora.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Dystrybutorem lub do korzystania z Serwisu Partnera

Do współpracy z Dystrybutorem lub korzystania z Serwisu Partnera niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

1. Komputer wyposażony w system operacyjny umożliwiający korzystanie z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer - minimum w wersji 8.0.

2. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę Java Script 3. Narzędzia do wydrukowania, skanowania i odesłania dokumentów.

§ 4 Zakaz dostarczania przez Partnerów treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie Dystrybutorowi lub prezentowanie z wykorzystaniem bądź za pośrednictwem Serwisu Partnera lub w związku z korzystaniem z Serwisu Partnera przez Partnera w jakiejkolwiek formie lub postaci treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

wykorzystywanych z naruszeniem praw osób trzecich

autorskiego lub prawa własności przemysłowej) – bez zgody osób uprawnionych z tego tytułu lub może stanowić przestępstwo (w szczególności propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych)

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży i składania Zamówień 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia. W celu złożenia zamówienia Partner podejmuje czynności opisane w niniejszym Regulaminie, a w szczególności: pełnienie formularza dostępnego TUTAJ oraz przekazuje dane i dokumenty niezbędne dla dokonania rejestracji tj.:

dokumentów rejestrowych firmy, dokumentu nadania nr nip i regon.

2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów obowiązują i są wiążące w brzmieniu, formie i zakresie udostępnionym przez Dystrybutora wg stanu aktualnego

w chwili złożenia Zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy ogłoszeniami, reklamami, cennikami i innymi informacjami uzyskanymi przez Partnera przed złożeniem Zamówienia, a zamieszczonymi w chwili złożenia Zamówienia na Stronie Internetowej, obowiązują dane zamieszczone na Stronie Internetowej w chwili złożenia Zamówienia.

§ 6 Założenie Konta Partnera (Rejestracja). Korzystanie z Konta Partnera.

1. Warunkiem korzystania z Serwisu Partnera jest rejestracja Konta Partnera.

2. Rejestracja Konta Partnera odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ.

3. Warunkiem ukończenia procesu rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Partnera, ukończeniu procesu rejestracji Konta Partnera, Partner zostaje poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w procesie rejestracji.

4. Z chwilą otrzymania przez Partnera potwierdzenia założenia Konta Partnera dochodzi do zawarcia pomiędzy Partnerem a Dystrybutorem umowy o korzystanie z Serwisu Partnera na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Logowanie się w Serwisie Partnera odbywa się przy użyciu loginu i hasła do Konta Partnera. Loginem jest adres e-mail Partnera podany podczas rejestracji.

6. Zaleca się chronienie hasła i loginu do Konta Partnera przed dostępem osób niepowołanych.

7. Jeżeli dane Partnera uległy zmianie, Partner powinien zgłosić zmianę tych danych za pośrednictwem Konta Partnera.

8. Partner może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu Partnera, wypowiadając umowę o korzystanie z Serwisu Partnera poprzez wysłanie Dystrybutorowi wiadomości email na adres [email protected] z wnioskiem o usunięcie Konta Partnera. Zakończenie korzystania z Serwisu Partnera lub usunięcie Konta Partnera w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu Partnera. Partner przyjmuje do wiadomości, iż rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu Partnera uniemożliwia korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Partnera, w szczególności uniemożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Konta Partnera.

§ 7 Dostawa

1. Dostawa zamówionych Towarów następuje w miejscu i czasie wybranym przez Partnera podczas składania Zamówienia.

2. Zamówione Towary wysyłane są przesyłką kurierską w ciągu 72 godzin.

3. W przypadku wyboru przez Partnera formy płatności przelewem, zamówione Towary wysyłane są w terminie dwóch dni roboczych od opłacenia zamówienia przez Partnera. W przypadku wyboru przez Partnera formy płatności za pobraniem, zamówione Towary wysyłane są w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.

4. Koszty dostawy podane są na Stronie Internetowej Dystrybutora, dostępne TUTAJ

§ 8 Ceny Towarów i Rozliczenia

1. Wszystkie ceny na Stronie Internetowej są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny podane przez Dystrybutora na www.iamed.com.pl są wiążące dla stron w chwili złożenia Zamówienia.

3. Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej, wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży, wprowadzania nowych Towarów oraz organizowania czasowych promocji na Towary. Wskazane zmiany nie dotyczą złożonych Zamówień.

4. Ceny Towarów objętych promocją obowiązują od rozpoczęcia do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów promocyjnych Towarów. Zamówienia złożone przed lub po zakończeniu akcji promocyjnej są realizowane według warunków aktualnych w momencie złożenia Zamówienia.

5. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą.

6. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Przy Zamówieniach powyżej kwoty 600 zł netto koszty dostawy ponosi Dystrybutor. Przy Zamówieniach poniżej kwoty 600 zł netto koszty dostawy

ponosi Partner. Koszty dostawy wyszczególnione na Stronie Internetowej Dystrybutora, dostępne TUTAJ.

§ 9 Rozliczenia

1. Partner może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: – dokonywany w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu w razie braku zapłaty umówionej ceny umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Datą uiszczenia ceny jest data zaksięgowania środków na następującym rachunku bankowym Dystrybutora:

ING S.A. 41105015751000009262304646 IAMED ul. Śliwkowa 30 55-080 Smolec.

Forma płatności jest zgodna z wcześniej ustalonymi zasadami współpracy lub bezpośrednio na stronie www.iamed.pl za pośrednictwem operatora szybkich płatności  Dot Pay.  W przypadku zapłaty przy odbiorze – opłata za Towar dokonywana jest w momencie doręczenia przesyłki przez kuriera.

2. Zamówienia opłacane są na podstawie faktury pro-forma lub faktury VAT lub wartości wskazanej w podsumowaniu zamówienia.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Dystrybutor, tj. IAMED z siedzibą w Smolcu (55-080) przy ulicy Śliwkowej 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców NIP:8862499355, REGON:367229066. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu składania Zamówień i korzystania z Serwisu Partnera. Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zbierane są w celach umożliwiających korzystanie przez Partnera z usług świadczonych przez Dystrybutora, w tym w celach umożliwiających korzystanie z Serwisu Partnera: rejestrację Partnera i składanie Zamówień. 2. Poprzez akceptację treści niniejszego Regulaminu Partner wyraża zgodę na umieszczenie danych dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, takich jak firma, adres czy telefon, na stronie internetowej Dystrybutora w zakładce dotyczącej partnerów, którzy zajmują się sprzedażą towarów dystrybuowanych przez Dystrybutora.

§ 11 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamację wnosi się w formie pisemnej na adres Dystrybutora: IAMED , ul. Śliwkowa 30,

55-080 Smolec lub w formie elektronicznej na adres [email protected].

2. W reklamacji należy wskazać stwierdzone przez Partnera niezgodności Towaru z umową oraz dane kontaktowe, jak również preferowaną formę kontaktu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dystrybutora w terminie 14 dni od daty wniesienia. O rozpatrzeniu reklamacji Partner zostanie poinformowany w wybranej wcześniej formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej

4. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie ilości przesłanego Towaru, terminowości nadania Towaru (o ile nieterminowość wynika z przyczyn leżących po stronie Dystrybutora), występowania wad fabrycznych.

5. W razie stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Dystrybutor poinformuje w wybranym przez Partnera trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, o sposobie rozwiązania problemu.

6. W razie wątpliwości, należy uznać, że Partnerowi przysługują ogólne warunki dotyczące rękojmi określone w przepisach Kodeksu cywilnego, które nie zostały rozszerzone, ani ograniczone zgodnie z treścią art. 558 § 1 k.c.

§ 12 Prawa Autorskie

1. Partner przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, iż Dystrybutor udostępnia materiały przeznaczone do prezentacji i sprzedaży produktów w postaci zdjęć, folderów, filmów oraz skróconych opisów produktów (dalej łącznie: „Materiały”) znajdujących się w ofercie handlowej Dystrybutora.

2. Dystrybutor przekazuje materiały w formie elektronicznej oraz udostępnia zawartość Strony Internetowej. Przekazywane materiały mogą być wykorzystywane przez Partnera w ramach prowadzonej działalności w celu prezentowania, ekspozycji, opisywania produktów których dotyczą jak również wszelkich innych działań marketingowych i sprzedażowych.

3. Materiały mogą być utrwalane i zwielokrotniane dowolną techniką oraz rozpowszechniane w tym wyświetlane, odtwarzane, nadawane i reemitowane, a także publicznie udostępniane w taki sposób by każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przy użyciu Internetu.

4. Partner uprawniony jest do zamieszczania na materiałach znaku towarowego.

5. Zakres niniejszego oświadczenia Partnera i prawa nim objęte nie są ograniczone terytorialnie i czasowo.

6. IAMED przekazuje Partnerowi materiały do wykorzystania zgodnie z niniejszym oświadczeniem nieodpłatnie.

§ 13 Zmiana Regulaminu

Dystrybutor zawiadomi Partnera o zmianie Regulaminu, przesyłając mu zmieniony Regulamin na adres e-mail podany w Koncie Partnera. Zmiana Regulaminu będzie wiążąca dla Partnera od daty określonej w zawiadomieniu, nie krótszej niż 30 dni od daty wysłania w/w zawiadomienia na adres e-mail podany w Koncie Partnera, chyba że przed tą datą Partner dokona wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu Partnera.

§14 Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 30 dni. Bieg terminu do odstąpienia Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres [email protected].pl lub wysyłając pocztą na adres: IAMED, ul. Śliwkowa 30, 55-080 Smolec

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w zakładce odstapienie od umowy.
Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.


Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.


Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru podczas transportu i zwrotu. Odstąpieniu podlegają tylko towary nieużywane i nie uszkodzone zgodne z specyfikacją zakupu. Będące w oryginalnych kartonach bez śladów użytkowania w stanie nienaruszonym.
 

§15 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie treści zawarte na Stronie Internetowej lub w Serwisie Partnera, w szczególności utwory słowne, graficzne, dźwiękowe czy audio-wizualne, są przedmiotem praw własności intelektualnej przysługujących Dystrybutorowi lub innym podmiotom. Treści te chronione są przepisami ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich w jakimkolwiek zakresie oraz celu wymaga zgody Dystrybutora.

Witryna stworzona na platformie